Pred 100 rokmi bola Žilina hlavné mesto Slovenska

Prvá Slovenská Vláda v Žiline

Vznik Československej republiky v roku 1918 znamenal pre Slovákov národnú záchranu. Zatiaľ čo v Uhorsku boli odsúdení na asimiláciu, v Československu sa stali súčasťou vládnuceho „národa československého“. Od 12. decembra 1918 do 2. februára 1919 v Žiline sídlilo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska pod vedením MUDr. Vavra Šrobára. Žilina bola vtedy prvým sídlom slovenskej vlády a hlavným mestom Slovenska.

Ako sa to všetko udialo? Dňa 12. novembra 1918 prišla do Žiliny československá vojenská jednotka v súvislosti s postupným oslobodzovaním územia Slovenska od maďarských ozbrojených oddielov. O tri dni nato, však Kálovom tiahlo opäť maďarské vojsko, ktoré potom na čas okupovalo Žilinu. Keď 7. decembra 1918 utrpeli Maďari v bitke pri Kotešovej porážku do Žiliny znovu vstúpilo československé vojsko, definitívne naše mesto oslobodilo a v budove Bacherovej vily na Hurbanovej ulici začal úradovať MUDr. Vavro Šrobár, minister s plnou mocou pre správu Slovenska.

Prvý minister slovenskej vlády v Žiline Dr. V. Šrobár si na príchod členov vlády do Žiliny spomínal: „Na nádraží krom dr. J. B. nečakal nás nikto. Vôbec Žilina nevedela, že prvá slovenská vláda zavítala práve do Žiliny. Vyšli sme pred nádražie, nebolo ani jedného povozu, i vybrali sme sa peši, v blate, plačkanici do Folkmanovho hostinca. Skromné zavazadlá celkom demokraticky niesli sme si sami ako neznámi cestujúci. Popoludní, na veľkú česť žilinského občianstva, prišla deputácia žilinského predstavenstva...“ Prvá slovenská vláda začala fungovať v Žiline práve v čase, keď tu nastal chaos a anarchia vo všetkých sférach štátneho a spoločenského života. Stará štátna správa prestala fungovať, nebolo autority, ktorá by udržiavala poriadok, bezpečnosť majetku a života. Do mesta prichádzali deputácie rôznych stavov a vrstiev a predostierali množstvo žiadostí. Na Slovensku bolo málo potravín a celé regióny hladovali. Ľudia žiadali prácu. Nebolo učiteľov, úradníkov, železničiarov, financov. Všetko sa odvláčalo do Maďarska, súdy vôbec nefungovali. Vláda musela čeliť tlaku obyvateľstva zo všetkých strán. „Bolo nás úžasne málo“ – spomínal ďalej Šrobár – „nebolo ani schopných ľudí. A mnohí sa odhrňali od ťažkej a zodpovednej práce. Slováci neverili, že sme už slobodným národom a stále mysleli, kedy Maďari zaberú znova Slovensko... V Žiline sme vytrvali 6 týždňov. Ďalej už to nešlo, lebo nebolo miesta pre úrady a byty, napokon 3. februára sme Žilinu opustili...“ Nastolením novej vlády mesto Žilina a okolité obce sa za pomoci legionárov a čs. vojska zbavili lichvárov a maďarských agentov. Jej prvoradými úlohami bolo očistiť železnice a pošty od maďarónskeho vplyvu, zaistiť obyvateľstvu najnutnejšie zásobovanie a udržať verejnú správu v pravidelnom chode. Musela vlastne budovať novú administratívu na Slovensku.
Medzitým prvá slovenská vláda zmenila v Žiline svoje pôsobisko. Koncom decembra 1918 sa presťahovala na vtedajšiu ulicu T. G. Masaryka č. 12, do vyprázdnených priestorov po Hornozemskej ministerskej expozitúre uhorského ministerstva orby s pôsobnosťou pre Trenčiansku, Oravskú, Liptovskú a Zvolenskú župu. Úrady Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska tam potom zotrvali až do odchodu zo Žiliny do Bratislavy 3. februára 1919.

Na pôsobenie prvej slovenskej vlády, vlastne zboru Dr. Vavra Šrobára v Žiline si spomíname pri príležitosti 100. výročia jej príchodu do tohto mesta, ktoré sa na rozhraní rokov 1918 – 1919 stalo hlavným mestom Slovenska. Aj keď si treba uvedomiť, že začleňovanie Slovenska do republiky sa v tomto období uskutočnilo formou jeho vojenského obsadzovania jednotkami zahraničných légií, najmä z Talianska, a zbormi českých a slovenských dobrovoľníkov a na Slovensku nepreberala moc Slovenská národná rada. Šrobárovo Ministerstvo pre správu Slovenska však plnilo morálnopolitickú úlohu v tom, že vyjadrilo vôľu slovenského národa žiť s českým národom v spoločnom štáte.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA