Počet knižničných jednotiek v Špeciálnej odbornej knižnici Považského múzea

Súčasťou Považského múzea v Žiline, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, je špeciálna odborná knižnica. Vznikla v roku 1953, kedy bol vykonaný prvý zápis do prírastkovej knihy. Sídli v administratívnej budove č. 3 v areáli Budatínskeho hradu.

Knižnica sa začala budovať pre potreby pracovníkov múzea. Nakupovali sa odborné knihy, periodiká a dobové tlače venované histórii, spoločenským a prírodným vedám. Postupom času sa jej akvizičné aktivity rozšírili tiež o spoluprácu v oblasti medziknižničnej výmeny publikácii s domácimi aj zahraničnými múzeami a inštitúciami. V súčasnej dobe tvorí knižničný fond 12 729 knižničných jednotiek, vrátane zviazaných kompletných ročníkov odborných periodík, z toho 488 kusov sú staré tlače vydané do roku 1918. Medzi najstaršie a najzaujímavejšie publikácie, ktoré knižnica vlastní, patrí Uhorské právo a Nariadenia slovútnej vlády Uhorska Corpus Juris Hungarici z roku 1740.

Knižničný fond je úplne elektronicky spracovaný v programe KIS MaSK, spravovanom Slovenskou národnou knižnicou v Martine. Katalóg je prístupný aj na webovej stránke múzea www.pmza.sk v podsekcii služby. Na tomto mieste je zverejnený tiež súpis článkov zo všetkých ročníkov vlastivedného zborníka Považského múzea v Žiline (Vlastivedný zborník Považia), ktorého prvé číslo vyšlo v roku 1958 pod názvom Vlastivedný sborník Žilinského kraja a je najstarším zborníkom svojho druhu na Slovensku. V tomto roku vyjde jeho 29 číslo.

Akvizičný program knižnice je v súčasnej dobe zameraný predovšetkým na získavanie odbornej literatúry regionálneho charakteru, ako zdroja poznania miestnej histórie a prírodných pomerov. Pracovisko značnou mierou spolupracuje so starostami miest a obcí a darí sa mu získavať výročné monografie na ktorých participujú aj odborní pracovníci inštitúcie. Odoberá tiež regionálnu tlač a formou výstrižkov vedie kroniku publikovaných správ o aktivitách múzea. K dejinám dopravy a drotárstva, ktoré sú jeho špecializovanými odbormi, má k dispozícii súbor domácej a zahraničnej literatúry.

Kultúrne a vedomostné bohatstvo knižnice neslúži len pre potreby pracovníkov inštitúcie. Jej služby môže využívať prezenčne aj široká verejnosť. Potrebné informácie tu nájdu študenti pre vypracovanie bakalárskych či diplomových prác, ale aj záujemcovia o rôzne dejinné udalosti a výročia. Pracovisko poskytuje informačné, faktografické, bibliografické a rešeršné služby a skenovanie materiálov, s možnosťou zaslať ich na mailovú adresu žiadateľa. Prostredníctvom e-shopu realizuje predaj publikácií z edičnej činnosti múzea formou dobierky. Knižnica sa každoročne aktívne zapája do podujatia Týždeň slovenských knižníc. Jeho súčasťou je jej prezentácia formou prednášok i praktické ukážky vyhľadávania v elektronickom katalógu. Návštevníci, ktorí sem zavítajú v tomto čase, už tradične dostávajú pamätné darčeky a registrácia do knižnice je bezplatná.

Text: Janka Sakalová, Považské múzeum v Žiline

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA