Počet diel od 69 autorov zo Žiliny a okolia v zbierke Považskej galérie umenia v Žiline

Považská galéria bola zriadená 1. marca v roku 1976 ako špecializované zariadenie s okresnou pôsobnosťou odčlenením od Považského múzea a galérie so sídlom v secesnej budove bývalého Uhorského kráľovského pohraničného policajného kapitanátu na ulici M. R. Štefánika. V roku 1991 Považskú galériu spravovalo Ministerstvo kultúry SR a jej názov bol zmenený na Považská galéria umenia. Neskôr ju spravovalo Severopovažské kultúrne centrum, potom Krajský úrad v Žiline a od apríla 2002 je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Na začiatku 90. rokov nastal v činnosti galérie prelom v zmysle preferencie kritérií kvality, odbornosti v rámci umenovedy, výstavných aktivít a zbierkotvornej činnosti. Odvtedy sa galéria – takmer nepretržite (s výnimkou krátkeho obdobia tzv. „intendantúr“ v rokoch 1997 – 1999) venuje výskumu intermediálneho a mediálneho umenia a vytváraniu jeho vedomostného systému, ktorý verejnosti sprostredkúva expozíciami, výstavami, vydávaním katalógov a publikácií a edukačnými podujatiami. Galéria buduje zbierku intermédií a mediálneho umenia, ktorá obsahuje viacero ťažiskových inštalácií a videoinštalácií umenia po roku 1990. Jediná z galérií na Slovensku diela z tejto zbierky prezentuje v špecializovanej expozícii Prvé múzeum intermédií, otvorenej od roku 2012. PGU organizovala viacero dôležitých výstav umenia po roku 1990, výstupmi z jej výskumných aktivít sú aj monografické publikácie dôležitých predstaviteľov slovenského videoumenia. Ročne galéria pripraví vo vlastných výstavných priestoroch približne 10 krátkodobých výstav. Dôležitou aktivitou PGU, zadefinovanou Zákonom o múzeách a galériách, je získavanie nových prírastkov do zbierkového fondu Považskej galérie umenia, ich odborné spracovávanie a evidencia, a následné sprístupňovanie verejnosti. Zbierkový fond galérie sa začal vytvárať ešte na pôde Považského múzea a galérie, od ktorého galéria získala hospodárskym prevodom 206 diel ako základ svojho zbierkového fondu. K 31.12.2019 ho tvorí 4180 výtvarných diel. Medzi najvýznamnejšie patria diela výtvarného umenia 90. rokov 20. storočia a diela neoavantgardy 2. polovice 20. storočia. Prostriedky na získavanie diel pochádzajú z rozpočtu PGU, výrazný podiel však tvoria mimorozpočtové (grantové) zdroje.

V rokoch 2004 - 2012 PGU získala do zbierkového fondu hodnotný dar: 880 diel autora Vincenta Hložníka v celkovej hodnote vyše 1,5 mil. €, ktorý galérii darovala jeho manželka. Keďže ide o rozsiahlu kolekciu diel, tak bol pre účely stálej expozície týchto diel vybudovaný nový samostatný reprezentatívny výstavný priestor, ktorý sa nachádza v podkrovných priestoroch objektu Považskej galérie umenia v Žiline. Stála expozícia diel Vincenta Hložníka - významného predstaviteľa slovenského výtvarného umenia 20. storočia a súčasne rodáka z blízkej obce Svederník pri Žiline má práve v Žiline svoje opodstatnenie a obohacuje kultúrny život v žilinskom regióne. Verejnosti je prístupná od roku 2009 a jej nová podoba s doteraz neprezentovanými dielami bola otvorená v minulom roku pri príležitosti 100. výročia narodenia umelca.

Dôležitou súčasťou akvizičnej (zbierkotvornej) stratégie galérie je získavanie diel od autorov zo Žiliny, v súčasnosti galéria má v zbierkovom fonde2 538 diel od 69 umelcov zo Žiliny a okolia, ktorí tu pôsobili/pôsobia, resp. z tohto regiónu pochádzajú. Medzi najdôležitejších, ktorých tvorba výrazne ovplyvnila umenie na Slovensku v 20. a 21. storočí a tiež má rezonanciu v svetovom, či stredoeurópskom prostredí, patria napr.: Andrej Barčík, Vladimír Kompánek, Alex Mlynárčik, Rudolf Sikora, Roman Ondák, Anton Čierny, Pavlína Fichta Čierna, mladšej generácie: Daniela Krajčová, ml., Jaroslav Kyša, Tomáš Rafa.

Zdroj:
Mazúr, Milan (ed.): Považská galéria umenia Žilina 1996 – 2006, Žilina: Považská galéria umenia, 2006, ISBN: 80-88730-59-7.
Rusnáková, Katarína: Považská galéria umenia Žilina 1976 – 1996, Žilina: Považská galéria umenia, 1996, ISBN: 80-88730-22-8.
PhDr. Marián Mrva, Mgr. Peter Štanský: Zborník z odbornej konferencie o kultúrnych dejinách Žiliny: Mesto Žilina v rokoch 1208 – 2008 (2008) ISBN: 978-80-970020-1-5.

Informácie o galérii tiež nájdete na:
www.pgu.sk
www.muzeumintermedii.sk

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA