Národný park Malá Fatra

Sokol sťahovavýNárodný park (NP) Malá Fatra

Pohorie Malá Fatra svojou krásnou, zachovalou a pestrou prírodou patrí  k najcennejším územiam na Slovensku. Rieka Váh ho pri Domašínskom meandri rozdeľuje na Krivánsku a Lúčanskú Fatru (podľa najvyššieho vrchu v tejto časti).
Od  roku 1967 bolo toto územie chránené ako Chránená krajinná oblasť Malá Fatra a v roku 1988 bola Krivánska časť Malej Fatry vyhlásená za Národný park. Výmera vlastného územia Národného parku (NP) Malá Fatra je 22 630 ha, ochranné pásmo má rozlohu 23 262 ha. Je najzápadnejšie položeným jadrovým pohorím v rámci karpatskej sústavy s veľkou pestrosťou reliéfu a 1 400 metrovým rozdielom nadmorskej výšky na relatívne malej ploche.
Zasahuje do okresov: Žilina, Martin, Ružomberok, Dolný Kubín.
Pre zachovanie najvzácnejších a najohrozenejších biotopov a druhov bolo územie národného parku zaradené do sústavy chránených území Natura 2000 ako územie európskeho významu a chránené vtáčie územie Malá Fatra, v rámci ktorej sa tu chráni 26 typov biotopov, 6 druhov rastlín a 29 druhov živočíchov európskeho významu.
V územnej pôsobnosti Správy NP Malá Fatra je 8 navrhovaných území európskeho významu – Malá Fatra, Varínka, Kozol, Kľak, časť rieky Orava, Zázrivské lazy, Močiar a Šujské rašelinisko.

Maloplošné chránené územia
Najzachovalejšie lesné spoločenstvá boli vyhlásené za maloplošné chránené územia s 5. – najvyšším stupňom ochrany - 14 národných prírodných rezervácií (Rozsutec, Chleb, Minčol, Krivé, Šútovská dolina, Starý hrad, Prípor, Šíp,  Šrámková, Tiesňavy,  Veľká Bránica,  Kľačianska Magura, Suchý a Sokolec), 9 prírodných rezervácií (Dubovské lúky, Goľove mláky, Hajasová, Hrabinka, Hrádok, Močiar, Paráč, Pod Rígľom a Veľká Lučivná), 5 prírodných pamiatok (Bôrická mláka, Domašínsky meander, Krasniansky luh, Šútovská epigenéza a Kraľoviansky meander) a 1 chránený areál (Hate).

Na území národného parku a jeho ochranného pásma  bolo doteraz zistených vyše 973 výšších druhov  a viac ako 1 141 nižších druhov  rastlín, z ktorých je 22 druhov západokarpatských endemitov, 14 karpatských endemitov, 15 karpatských subendemitov, 1 panónsky subendemit a 4 endemity Malej Fatry - alchemilka Sojákova (Alchemilla sojakii), alchemilka panenská (Alchemilla virginea), očianka stopkatá (Euphrasia stipitata) a jarabina Margittaiova (Sorbus margittaiana). 169 druhov rastlín je zaradených do Červeného zoznamu ohrozených druhov, 67 druhov je kriticky ohrozených a veľmi zraniteľných. Najbohatšia flóra je na dolomitoch a vápencoch.

V národnom parku Malá Fatra  zaberajú lesy 70 % rozlohy. Prirodzene tu zasahuje 7 lesných vegetačných stupňov  od dubovo-bukového cez bukovo-jedľovo-smrekový až po pásmo kosodreviny. Pôvodný zmiešaný les bol na tomto území zložený z tzv. karpatskej zmesi, teda buka, smreka a jedle, s prímesou iných drevín, ako je javor horský, hrab, jaseň, breza, borovica a iné.
V súčasnosti prevládajú listnaté dreviny (60 %) nad ihličnatými (40 %). Najrozšírenejšou drevinou je buk (55), smrek (30 %), jedľa (6 %), kosodrevina (3 %) a javor horský (2 %). Menšie zastúpenie majú dub zimný, jaseň, breza, lipa, jelša, borovica, smrekovec a tis.

V členitom teréne na skalných terasách (napr. v Dierach) sa nachádzajú spoločenstvá borovice lesnej (tzv. reliktné boriny) ako zvyšky  v minulosti rozsiahlejších porastov. V Lučivnej sa nachádza vo väčšom množstve tis európsky. V miestach s teplejšou klímou, napr. pri Starom hrade sa zachovali spoločenstvá kyslých dubových bučín. Je to severná hranica ich rozšírenia na Slovensku. Súvislé pásma kosodreviny sa nachádzajú v oblasti Malého i Veľkého Kriváňa a Chlebu. 

10 NAJ v Národnom parku Malá Fatra
Najvyšší vrchol Veľký Kriváň s výškou 1709 m n.m.
Najnižší bod ústie Hradského potoka do rieky Váh pod Starým hradom 350 m n.m.
Najväčší vodopád Šútovský vodopád (38 m)
Najznámejší vrchol Veľký Rozsutec (1609 m n.m.)
Najznámejšia skala Modliaci sa mních v Tiesňavách
Najvýznamnejšie strediská cestovného ruchu na území NP Malá Fatra Vrátna dolina, Malá Lučivná
Najvýznamnejšie strediská cestovného ruchu v ochrannom pásme NP Malá Fatra Trusalová, Zázrivá, Terchová
Dĺžka hlavného hrebeňa 26 km
Celková dĺžka značených turistických chodníkov 157 km
Najnavštevovanejší chodník Náučný chodník Štefanová - Diery

 
Návštevný poriadok NP Malá Fatra a jeho ochranného pásma
Návštevníci pri pohybe po území Národného parku (NP) a jeho ochranného pásma sú povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k zbytočnému poškodeniu neživých častí prírody, poškodeniu alebo uhynutiu rastlín a živočíchov, alebo poškodeniu a ničeniu ich životného prostredia vrátane jeho znečisťovania odpadkami a rušeniu pokoja a ticha, najmä používaním zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty mimo uzavretých stavieb a vyhradených miest. Na území národného parku nie je povolené premiestňovať prírodniny, najmä skaly.

Návštevníci sa môžu pohybovať

peši na území národného parku po turistických chodníkoch a náučných chodníkoch, ako aj miestach vyhradených na pohyb návštevníkov mimo vyznačených turistických a náučných chodníkov v období od 16. apríla do 31. októbra (letné obdobie) len v čase od 6. hod. do 21. hod. a v období od 1. novembra do 15. apríla (zimné obdobie) len v čase od 7. hod. do 18. hod., časové obmedzenie sa nevzťahuje na miesta vyhradené pri jestvujúcich stavbách, bicyklom na území národného parku a jeho ochranného pásma len po pozemných komunikáciách v súlade so zákonom, po cyklotrasách a vyhradených účelových komunikáciách,

■ bicyklom na území národného parku a jeho ochranného pásma len po pozemných komunikáciách v súlade so zákonom, po cyklotrasách a vyhradených účelových komunikáciách,

motorovým vozidlom, motorovou štvorkolkou, motorovou trojkolkou a snežným skútrom na území národného parku a jeho ochranného pásma len po pozemných komunikáciách v súlade so zákonom a osobitnými predpismi a po vyhradených účelových komunikáciách a trasách, ak pohyb po nich nie je zakázaný alebo obmedzený.Na území národného parku môžu návštevníci vodiť psa len na vôdzke

■ Kontaktné údaje


Správa Národného parku Malá Fatra
Hrnčiarska 197, 013 03 Varín
Tel.: +421 (0)41 569 23 11
E-mail: ssnpmf@sopsr.sk
Fax: +421 (0)41 507 14 15
Web: www.sopsr.sk/malafatra

Informačné stredisko OP Štefanová
Tel.: +421 (0)41 569 53 38 Web: www.sopsr.sk/malafatravzdialenosťVzdialenosť zo Žiliny: 29,5 km
 
 

Zdroj: Štátna ochrana prírody - Správa Národného parku Malá Fatra, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín; Mgr. Anna Lovritšová

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA