Výročie udelenia mestských kráľovských výsad

Výročie udelenia mestských kráľovských výsad

Prvou písomnou zmienkou o Žiline ako o meste je nariadenie zakladateľovi osady Kolárovice, žilinskému mešťanovi Henrichovi, aby sa osada riadila takými istými právami ako mesto Žilina. Listina, nazývaná aj Kolárovická škultécia, je pre historikov dôkazom, že Žilina ako mesto už existovala nejaký čas pred napísaním tohto dokumentu v roku 1312. Túto teóriu podporuje aj heraldický rozbor žilinského mestského znaku. Dvojkríž na ňom bol znakom uhorského kráľovského rodu Arpádovcov. Jeho posledný príslušník Ondrej III. zomiera v roku 1301, preto historici odhadujú dobu udelenia prvých mestských práv a vzniku žilinského erbu pred týmto rokom, tieto práva sa však v písomnej podobe nezachovali.

Najstaršími zachovanými mestskými právamivýsady v listine kráľa Karola I. Róberta, ktorý pri návšteve Žiliny 12. júla 1321 oslobodil žilinských mešťanov od platenia mýta, udelil im míľové právo (v okruhu jednej míle nesmú bývať ani vykonávať živnosť nijakí iní remeselníci okrem Žilinčanov) a výlučné právo rybolovu. Tieto výsady sa stali základom budúcej hospodárskej prosperity stredovekej Žiliny.

Text privilégia:
Karol, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Rámy, Srbska, Haliče, Vladimírska, Kumánska a Bulharska všetkým Kristovi verným, prítomným aj budúcim, čo uzrú túto listinu, spásu v Spasiteľovi všetkých. Je povinnosťou nášho úradu a zvyšujeme tým postavenie kráľa, ak sa staráme o potreby podriadených a láskavo ich zabezpečujeme, pretože ich spokojnosť umožňuje aj nám tešiť sa pokoju. Preto týmto chceme dať na známosť všetkým, že naši verní hostia zo Žiliny predstúpili pred náš Majestát s poníženým požiadavkom prosiac žiadali od nás, pretože veľmi trpia nedostatkom, chudobou a biedou, aby sme im ráčili udeliť také slobody a práva, aby počtom a bohatstvom mohli prekvitať a nám a našej Korune mohli vždy preukazovať povinnú vernosť. My teda prikloniac sa v tejto veci k ich žiadostiam dávame a udeľujeme im také slobody a výsady z bohatosti kráľovskej láskavosti, ktoré pri štedrom udeľovaní dobrodení svojim verným majú zaručovať ich trvalé vzmáhanie sa: (1) že vo vzdialenosti jednej míle (od Žiliny) nesmie pracovať nijaký remeselník akéhokoľvek remesla, ak len nebýva v Žiline a tam vykonáva svoje remeslo, (2) že všetci rybári pôsobiaci v okruhu jednej míle majú patriť k tomuže nášmu mestu. (3) Chceme, aby na nižšie napísaných štyroch mýtnych miestach, a to v Budatíne, Jačatíne, Strečne a Trenčíne neplatili naši hostia nikdy nijaké mýto a nijaké poplatky. Dodávame, že v ich všetkých aj jednotlivých slobodách a výsadách ich chceme ochraňovať v mieri a pokoji proti všetkým chcejúcim ich obťažovať a (zdôrazňujeme), že (4) patria výlučne (pod právomoc) nášho Majestátu. Na pamäť tejto veci a jej trvalú platnosť vydávame túto listinu, potvrdenú našou dvojitou pečaťou. Dané rukami urodzeného muža magistra Jána, stoličnobelehradského prepošta, podkancelára nášho dvora a archidiakona z Tarnave, nášho milého a verného, roku Pána 1300-stéhodvadsiatehoprvého, štvrtý deň pred Ídami júla, nášho panovania tiež roku dvadsiatehoprvého.

Zdroj: Z knihy R. Marsinu: História Žiliny – Žilina v listinách 1208 – 1438, Vydavateľstvo EDIS 2008

Uhorský kráľ Karol I. Róbert
V prvých rokoch svojho panovania musel bojovať s odbojnými magnátmi (napríklad aj s Matúšom Čákom), ktorí nerešpektovali kráľovskú moc a na svojich územiach sa správali ako samostatní vládcovia. Po víťaznom ukončení sporov s magnátmi zreformoval hospodárstvo Uhorského kráľovstva, okrem iného aj s podporou mestských komunít, akou bola vtedajšia Žilina. Pri archeologickom výskume hrobov z okolia Kostola sv. Štefana kráľa bol ako najstaršia minca objavený denár práve tohto panovníka.

Fotogaléria:
Obr. 1 - Číselník na balustráde 700. výročie udelenia mestských kráľovských výsad.
Obr. 2 - Original listiny sa nezachoval, známy je len hodnoverný odpis Pavla prepošta a Konventu Panny Márie v Turci zo 6. mája 1358.

Zdroj: www.700.zilina.sk

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA WEATHER