Prehliadky Loretánskej kaplnky a Kostola sv. Barbory

Loretánska kaplnkaKláštor s kostolom sv. Barbory za bránami starého mesta vystavali františkáni salvatoriánskej provincie na začiatku 18. storočia. Základný kameň stavby položili v roku 1723. Kostol so svojím zariadením predstavuje unikátnu ukážku barokového sakrálneho priestoru s takmer intaktne zachovaným mobiliárom.

Archívne pramene hovoria, že priestor dnešnej Loretánskej kaplnky vznikol medzi rokmi 1731-32 na mieste pôvodnej vrátnice kláštora. Stavbu financovala vdova po Ladislavovi Suňogovi Eva Horváthová z Budatínskeho hradu, za 500 zlatých. Autorom oltárov v lodi kostola aj v kaplnke je významný autor oltárov majster Anton Veisman z Frýdku.

Žilinská františkánská loreta predstavuje typ kaplnky, ktorý je súčasťou interiéru kláštorného komplexu. Nevznikla primárne pri realizácií stavby kostole, ale šesť rokov po dokončení kostola. Loreta má obdĺžnikový pôdorys s orientáciou sever - juh, vstupy do kaplnky sú umiestnené na východnej a západnej stene. Západný vstup ústi do priestoru kostola, východný do úzkej chodby, ktorá sa napája na ambit rajského dvora. Presvetlená je oknom umiestneným na južnej stene. Zaklenutá je valenou klenbou. Severná stena kaplnky z loretánskym oltárom je opatrená omietkou v plnom rozsahu, južná a východná stena a klenba sú z režnej tehly s nepravidelne omietnutými miestami.

Loretánsky oltár je umiestnený na severnej stene kaplnky. Pilastrová oltárna architektúra vytvára rámec pre ústrednú niku v stene ukončenou konchou, v ktorej je umiestnená socha milostivej Panny Márie. Súčasťou pôvodného zariadenia kaplnky je i drevená oltárna menza v tvare tumby. Na jej hornej doske je osadený čierny oltárny kameň v jednoduchom drevenom ráme. Na jeho spodnej časti je rukopisný latinský nápis: „Kostol žilinského konventu, pre kaplnku rímskych martýrov Aurela a Martiála“.

Socha Panny Márie nie je tradičným typom stredovekej čiernej madony. Žilinská plastika je odetá do kužeľového plášťa, z ktorého trčia len korunované hlavy Panny Márie a malého Ježiša a Ježisove ruky - pravá v žehnajúcom geste a ľavá držiaca ďalšiu kráľovskú insígniu - jablko s grécmy krížom. Tváre Panny Márie a malého Ježiša majú výrazné veľké mandľovité oči, plnšie líca, usmiate pery a výraznú gotizujúcu bradu, ktorá má pravdepodobne pripodobniť sochu stredovekému originálu. Ich účesy sú však barokové – Mária má dlhé pramene upravené do zložitého viazaného účesu, vo vlasoch má perly a brúsené kamene. Ježiško má krátké kadere vlasov začesané dozadu. 

Počas reštaurovania kaplnky došlo k významnému objavu – bola identifikovaná pôvodná baroková figurálna výmaľba stien. Tieto nálezy radikálne zmenili proces reštaurovania. Na ich základe bolo možné rekonštruovať podobu nepoznanej zaniknutej deliacej oltárnej steny a vrátiť kaplnke jej pôvodnú podobu. Výnimočnosť nálezu spočíva nielen vo výtvarnej kvalite nástenných malieb, ale i v tom, že ide o doteraz jediný nález tohto druhu na území mesta.  Nástenné maľby predstavujú mariánske výjavy Panny Márie s malým Ježišom a postavy iných svätcov. Maľby sa vyznačujú veľkou jemnosťou v detailoch, v hĺbke a plasticite stvárnenia.

V Žilinskom františkánskom kláštore je oltár Loretánskej Panny Márie časťou unikátne zachovaného barokového mobiliáru, ktorý svojim významom prekračuje región. Žilinská loreta - predstaviteľ špecifického fenoménu mariánskej úcty na našom území z obdobia vrcholného baroka - je po reštaurátorskej obnove jednou z nich.

Zdroj: Mgr. Vladimír Majtán

Finančné zabezpečenie: Ministerstvo kultúry SR
Reštaurátorský kolektív: Mgr. art. Miroslav Sluka, akademický sochár Dušan Hagara, Pavol Santa
Štátny pamiatkový ústav: Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mgr. Vladimír Majtán, Mgr. Majka Piecková
Reštaurovanie prebiehalo v rokoch: 2012-2014

Loretánsku kaplnku a Kostol sv. Barbory môžete navštíviť každý utorok a štvrtok o 10.00 a 16.15 hod.
Na prehliadku je potrebné sa vopred objednať v Turistickej informačnej kancelárii:
Adresa: Námestie A. Hlinku 9, 010 01, Žilina
Tel.: +421 (0)41 723 31 86
Mobil: +421 (0)907 845 567
E-mail: info@tikzilina.eu
GPS: +49° 13' 29", +18° 44' 33"

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA