„Do práce na bicykli“

„Do práce na bicykli“

Prihláste sa do súťaže „Do práce na bicykli“

Po úspešnom priebe­hu posledných troch ročníkov celonárod­nej kampane „Do práce na bicykli“ sa jej autori rozhodli po­kračovať aj v tomto roku. Projekt, ktorý podporuje zdravý životný štýl, chráni životné prostredie, šetrí financie účastníkov na dopravu a podporuje udrža­teľnú mobilitu v me­stách, sa opäť vráti do ulíc Žiliny.

Novinkou tohto roč­níka je tvár kampane – Peter Sagan, ktorý prebral záštitu nad touto ak­ciou a svojimi cyklistickými výkonmi doma i vo svete motivuje mnoho ďalších ľudí k aktívnemu životnému štýlu.

Súťaž sa uskutoční v období od 1. do 31. mája 2017, kedy budú súťažiaci dochádzať do práce na bicykli a svoje údaje o jazdách si budú prie­bežne evidovať do systému. Po skončení tohto obdobia bude prebiehať vyhodnotenie údajov zo systému. Účast­níci súťaže s najlepšími výsledkami budú ocenení počas slávnostného vyhodnotenia spojeného s odovzdávaním cien pre jednotlivé kategórie na lokálnej i národnej úrov­ni. Záujemcovia, ktorí sa do súťaže chcú zapojiť, musia vytvoriť 2 – 4 členné tímy z rovnakej firmy/organizácie/ inštitúcie sídliacej na území mesta Žilina. Za danú fir­mu/organizáciu/inštitúciu sa môže zúčastniť neobmedzený počet tímov. V tomto roku majú možnosť zapojiť sa do súťaže aj tímy študentov, ktorí budú na bicykli dochádzať do svojich škôl. Každý zo zúčastnených študentov však musí v deň začatia súťa­že dosiahnuť vek minimálne 15 rokov.

 

Registrácia tímov prebie­ha v období od 1. 3. do 5. 5. 2017, pričom súťaž začína už 1. mája 2017. Súťažiť sa bude v 3 kategóriách, a to:

 

• celkový počet najazdených kilometrov – tím a jednotli­vec,

• celkový počet jázd – tím a jednotlivec,

• bonus – vyžrebovanie 1 súťažiaceho, ktorý odjazdil aspoň 2/3 ciest do a z práce na bicykli.

 

Tohtoročná, v poradí štvrtá celonárodná akcia bude pro­pagovať výhody, ktoré so sebou prináša cestovanie do práce na bicykli. Zároveň chce poukázať na negatívne do­sahy individuálnej automobi­lovej dopravy na celkovú kva­litu života v našich mestách. Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor a organizačným a odbor­ným garantom je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystri­ca. Lokálnym koordinátorom súťaže za mesto Žilina je Mgr. Ľuboš Slebodník, vedúci oddelenia mobility, e-mail: lubos.slebodnik@zilina.sk.

 

Registrácia, koordinácia, evidencia a propagácia bude zabezpečená prostredníctvom webového portálu www.dopracenabicykli.eu. Viac informácií o pravidlách a priebehu súťaže sa dočíta­te na webovej stránke www. dopracenabicykli.eu alebo na stránke www.mindop.sk v sekcii – aktuality ministerstva.

 

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA