Meštiansky dom - Knihárska dielňa Lidy Mlichovej

Meštiansky dom  - Knihárska dielňa Lidy Mlichovej, Horný val č. 5Horný val č. 5

Z umelecky – historického pohľadu predstavuje blok domov na Hornom vale zoskupenie nesúrodých a hmotne nejednotných objektov zovretých do dvoch paralelných ulíc – Horného valu a Pivovarskej. Z historického hľadiska Horný val predstavoval pôvodne obvodovú ulicu pri vonkajšom opevnení mesta so zástavbou, ktorú reprezentujú už iba zvyšky pôvodných domov na starších suterénoch. O dochovaných najstarších objektoch na Hornom vale možno konštatovať, že predstavovali iba jednopodlažnú zástavbu, ktorá mala len jedno podzemné podlažie. Doba vzniku týchto domov možno datovať do 17. stor. Za renesančne – barokový možno považovať objekt č. 5 a mal by sa kvôli architektonickým hodnotám zapísať do štátneho zoznamu pamiatok.

Pôvodne meštiansky dom je súčasťou zástavby v západnej časti ulice. Pozdĺžnou osou je orientovaný kolmo na ulicu Horný val. Dom je prístupný z ulice Horný val a má prejazd do dvorovej časti. Dvorová časť je prepojená s parcelou na Pivovarskej ulici č. 6. Objekt je prízemný so suterénom. Má trojtraktovú dispozíciu. Murivo je z hrubo opracovaného lomového kameňa prekryté vápenno pieskovou omietkou. Kamenné sú aj konštrukcie klenby. Priestory podkrovia majú vetranie a prístupné sú úzkou chodbou rampového charakteru. Prístup do prízemia je priamo z ulice Horný val cez priechod s trámovým stropom a otvorom do podkrovia. Západné priečelie je jednopodlažné, trojosové; vpravo sa nachádza vstupná drevená brána. Vnútorné priečelie – do dvora – je taktiež jednopodlažné a trojosové. Objekt je dobre udržiavaný. Vznikol ako trojtraktový meštiansky dom asi v prvej polovici 17. stor. V pôvodnej renesančnej stavbe museli v období baroka, najmä po požiaroch mesta, viackrát meniť stropné konštrukcie. V 20.stor. aj okná a dvere v dvorovom priečelí. Predné miestnosti mali kamenné klenby a zadné najskôr trámové stropy. Skladba muriva podkrovia je dokladom, že sa jedná o pôvodnú stavbu. Drevené stropné konštrukcie boli ťažiskové, ale bol tu určite pôvodný múr medzi dvomi traktami vo východnej časti objektu, požiarmi silno poškodený. Druhá vývojová etapa súvisela najskôr s požiarom v roku 1744, alebo 1756. Vtedy boli zničené drevené stropy a nahradené novými. V 20.stor. bola z neznámych dôvodov posunutá dispozícia medzi oboma traktami vo východnej časti objektu a taktiež sa realizovali niektoré zmeny k účelnejšiemu prispôsobeniu v strede obytných traktov. V dvornom priečelí vymenili dvere aj okná.

Vývoj ukázal, že objekt prešiel dvoma významnými etapami a jednou, ktorá mala charakter skôr iba účelnej zmeny. V objekte sa dodržala pôvodná parcelácia. Napriek barokovej prestavbe zostal vo svojom pôvodnom ponímaní a doteraz pôsobí ako jeden z najúčelnejších objektov v bloku domov na Hornom vale z pohľadu stavebne – historického vývoja. Objekt je príkladom výtvarne hmotnej architektúry, ktorá vznikla na pôvodnej úzkej parcele asi v polovici 17. stor. Výškou aj hmotou tvorí jednotný celok s okolitou pôvodnou zástavbou. Pamiatková hodnota objektu spočíva najmä v jeho renesančnom jadre s dochovanými slohovými prvkami svojej doby, ale aj prvkami nasledujúcich období.

Dom mal pôvodné číslo 135 a bol súčasťou domu, ktorý končil až na Pivovarskej ulici. V roku 1849 ho vlastnila rodina Hulusova. V dnešnom dome č. 5 býval Jozef Grunbaum spolu so sedem člennou rodinou. Dom získala významná žilinská rodina Adamica, ktorej potomkovia vlastnia dom i v súčasnosti. Knihárska dielňa Lidy Mlichovej tu sídlila od roku 1994. Dielňa úspešne nadväzuje na tvorbu otca súčasnej majiteľky Jána Vrtílka, ktorý v Žiline tvoril od roku 1928. Obidvaja získali rad cenných celoslovenských i medzinárodných uznaní za svoju knihársku tvorbu

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský

Knihárska dielňa Lidy Mlichovej sa v súčasnosti nachádza v priestoroch Rosenfeldovho paláca.

Fotogaléria:
Obr. 1 - Meštiansky dom - Knihárska dielňa Lidy Mlichovej. Zdroj: archív autorov
Obr. 2 - Meštiansky dom - Knihárska dielňa Lidy Mlichovej v r. 1988. Zdroj: Štátny archív v Žiline
Obr. 3 - Meštiansky dom - Knihárska dielňa Lidy Mlichovej v r. 1998. Zdroj: archív Lidy Mlichovej
Obr. 4 - Lida Mlichová. Zdroj: archív Lidy Mlichovej
Obr. 5, 6 - Interiér knihárskej dielne. Zdroj: archív Lidy Mlichovej

Pamiatku môžete navštíviť
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: B4/C4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA