Meštiansky dom 6

Dom č. 6Mariánske námestie 6

Dom č. 6 na dnešnom Mariánskom námestí patril už v roku 1741 zemianskej rodine Skalkovcov. V roku 1766 ho kúpil Pavol Vaserburger, v roku 1787 patril rodine Guthaus, od roku 1803 Jánovi Gombárovi, od roku 1834 Antonovi Ďurišovi. Artur Lombardini ( brat známeho žilinského historika Alexandra Lombardiniho) - manžel Alojzie Ďurišovej - dom získal v roku 1884. Dom predali Arminovi Rosenfeldovi, v roku 1902 ho kúpil lekárnik František Koštiaľ. Po jeho smrti kúpil dom lekárnik Gejza Hladný. Hladný a jeho rodina dom vlastnila až do roku 1937, kedy ho kúpil lekárnik Vojtech Deutsch, ktorý tu mal už od roku 1923 lekáreň.

Budova meštianskeho domu mala pôvodný goticko-renesančný suterén. Prvé nadzemné podlažie i druhé podlažie sú z konca 19. storočia. Budova je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu s číslom 10039/0. Veľká rekonštrukcia na konci minulého storočia priniesla obnovu sedlovej strechy so štítom do námestia, ale i zásah do pôvodného suterénu a celkovú prestavbu domu.

Dom je v súčasnosti využívaný na obchodno-komerčné účely. Najcennejšou časťou histórie tohto domu je fakt, že tu bola najstaršia žilinská lekáreň založená v roku 1735, ktorej existencia trvala až do roku 1992. Lekáreň Ku Zlatému orlu sa nachádzala na vtedajšom námestí – rínku pôvodne v dome č. 8 (dnes Mariánske námestie č. 6). Prvým písomne doloženým lekárnikom v tejto lekárni je Jozef Tombor, ktorý sa v roku 1807 presťahoval s rodinou do Žiliny, kde v tom čase lekáreň Ku Zlatému orlu nemala lekárnika. Predtým, najmenej od roku 1802, pôsobil v Novom Meste nad Váhom. V tom čase nemal Jozef Tombor reálne právo na lekáreň, toto vzniklo až v roku 1860. Získal ho až jeho syn Ignác Tombor, a potom pretrvalo až do roku 1950 a reálne právo mali už všetci vlastníci lekárne v rozpätí týchto rokov.

To, že lekárnik Jozef Tombor pôsobil v Žiline, sa dozvedáme aj zo zachovaných receptov na lieky, ktorými sa liečili postihnutí morovou epidémiou. V činnosti otca Jozefa Tombora ako lekárnika pokračoval jeho syn František Ignác Tombor, ktorý používal len svoje druhé meno Ignác. Narodil sa 23. júla 1802 v obci Pobedim pri Novom Meste nad Váhom ako prvé dieťa lekárnika Jozefa Tombora a Elizabety rodenej Vogel. František Ignác Tombor sa oženil s Jozefou Móri a mali spolu v priebehu rokov 1839 až 1857 päť detí (Adelaida, Frederika Františka, Mária Adelaida Frederika, Viktor a Gabriela Judita Jozefa). V Žiline býval s rodinou na námestí v dome číslo 13, ktorý kúpil v roku 1839 za 3 800 zlatých. V období revolučného kvasu rokov 1848 až 1849 bol veliteľom žilinskej košútovskej gardy. Je paradoxom dejín, že práve pred jeho lekárňou postavili 4. januára 1849 malú tribúnku, kde rečnil Hurban a Štúr a vysvetľovali Žilinčanom ciele hnutia slovenských dobrovoľníkov. Dom na námestí užíval až do svojej smrti 6. apríla 1877. Pochovaný bol v Žiline. Po ňom prevzal lekáreň jeho syn Viktor Tombor, narodený 11. novembra 1848. Žiaľ, nemáme doklady o jeho štúdiách a činnosti v lekárni, ani či ju osobne prevádzkoval. Jeho reálne právo nadobudnuté v roku 1883 na lekáreň skončilo 11. júna 1896, kedy ju predal lekárnikovi Františkovi Koštialovi za 35 700 forintov.

V roku 1902 kúpil lekárnik František Koštial od majiteľa Armina Rosenfelda dom č. 6 s lekárňou na námestí a v zadnej časti pozemku na Hornom vale si v roku 1906 postavil nový jednoposchodový dom, pravdepodobne miesto staršej zástavby. Nový dom bol stavebne pripojený k domu na námestí. V dvornej časti boli domy priechodné.

Dom č. 6

Na dobovej pohľadnici vidieť dom č. 6 v roku 1911. V ľavej časti na prízemí je lekáreň (Gyógyszertár), pravú časť mal prenajatú holič a kaderník Daniel Hingel. Aj v období I. ČSR nepatrila celá predná časť od námestia lekárni, ale na pravej strane mali predajňu textilu Pollačekovci, po roku 1948 tu bola predajňa textilu „Úspora“. Zmluvou z 1. decembra 1906 predal František Koštial lekáreň so zariadením a reálnym právom rajeckému lekárnikovi Gejzovi Hladnému za 100 000 korún. Podľa dohody prevzal lekáreň Gejza Hladný od 1. januára 1907. Vlastníctvo domu, kde bola lekáreň, sa nezmenilo, avšak po smrti majiteľa Františka Koštiala v roku 1914 dom na námestí i na Hornom vale kúpil v rokoch 1914 a 1918 od Koštialových dedičov spomínaný lekárnik Gejza Hladný (1865 – 1930). Ako lekárnik pôsobil v Žiline od roku 1907, predtým bol lekárnikom v Rajci. Lekáreň s reálnym právom kúpil 1. apríla 1923 lekárnik Eduard Truska z Kremnice za 450 000 Kč. Pravdepodobne v lekárni ani nepôsobil, pretože v tom čase bol správca lekárne Ph. Mr. Rudolf Klas. Následne túto lekáreň s reálnym právom 14. októbra 1923 kúpil od Trusku za 450 000 Kč Vojtech Deutsch. Priestory v dome s priečelím na námestie užíval v podnájme na bývanie zmluvou s vlastníkom domu Gejzom Hladným. Zároveň získal aj predkupné právo na dom. V roku 1937 ho využil a kúpil prednú časť domu, kde bola lekáreň, byt na poschodí a zadnú časť domu na Hornom vale č. 6 spolu s manželmi Polláčkovcami.

Vojtech Deutsch sa narodil 21. decembra 1897 v Brezne otcovi Adolfovi a matke Berte rodenej Neumann. Lekárnické vzdelanie začal tyrocinálnou (gréc.) skúškou v Budapešti v roku 1919. Praxoval ako asistent v rokoch 1919 až 1921 v Košiciach a Lučenci. Úspešne ukončil štúdium na Karlovej univerzite v Prahe a 12. júla 1921 získal titul Ph. Mr. V rokoch 1921 až 1923 ako adjunkt pokračoval v praxi v Košiciach. Potom odišiel do Žiliny, kde kúpil reálne právo na lekáreň. Tu sa oženil s Eleonórou Fränklovou (28. 6. 1904 – 19. 5. 2012), ktorá pracovala v manželovej lekárni a mali spolu dcéru Vieru narodenú 21. septembra 1928 a Evu narodenú 3. mája 1933. Dcéra Viera zložila tyrocinálnu skúšku v roku 1948 a na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského absolvovala farmaceutické štúdium v roku 1951. Potom pracovala v chemickom laboratóriu, neskôr na transfúznej stanici a napokon ako lekárnička v lekárni na Hurbanovej ulici od roku 1959 až do odchodu na dôchodok v roku 1988.

V októbri roku 1938 bola zapísaná Deutschova lekáreň do obchodného registra pod názvom „Lekáreň ku Zlatému Orlu Mg. Ph. Vojtech Deutsch“. Netrvalo dlho a na základe vládneho nariadenia č. 145 zo dňa 26. júna 1939 bolo Vojtechovi Deutschovi z rasových dôvodov odňaté reálne právo na lekáreň a prevzal ju určený vládny komisár Ph. Mr. Ján Zachar, lekárnik vo Vrútkach. Od 28. septembra 1940 bola ministerstvom vnútra určená vládna komisárka Ph. Mr. Magda Hoghová. Za prenájom lekárne platila štátu 18 000 korún slovenských. Vojtech Deutsch v nej mohol naďalej pracovať ako lekárnik. V apríli 1945 bol dom s lekárňou počas neprítomnosti majiteľov veľmi poškodený delovým granátom a celé prvé poschodie bolo takmer zničené. Na lekáreň bola po vojne uvalená národná správa a 19. mája 1945 sa stáva Ph. Mr. Vojtech Dvoran (Deutsch) jej dočasným správcom a následne majiteľom vrátenej lekárne. V roku 1950 mu bolo na základe zákona č. 271/1949 Zb. odňaté reálne oprávnenie, majetková podstata lekárne bola znárodnená a začlenená do národného podniku MEDIKA. Ph. Mr. Vojtech Dvoran viedol lekáreň ako zodpovedný správca do roku 1953. Zomrel 13. novembra 1974 v Žiline. Lekáreň v období rokov 1953 až 1989 viedli ako vedúci Ph. Mr. Ladislav Čarný, Mgr. Oľga Culková a Mgr. Pavel Krátky. Pre nevyhovujúce podmienky lekáreň v roku 1969 a 1970 rekonštruovali. Rozšírila sa tiež o susednú budovu – dnes č. 7., kde bolo predtým na prízemí klobučníctvo. Tieto priestory sa zrekonštruovali na výdajňu a pôvodné priestory lekárne slúžili ako expedícia, bolo tam aj laboratórium a príprava liekov. Pivnice budovy, ako aj dvorná časť sa zmenili na sklady. Vybudovala sa aj výťahová šachta a v roku 1971 sa tu inštaloval výťah. Lekáreň bola zrušená v roku 1992.

Dom získali opäť po roku 1990 dedičia pôvodného majiteľa a následne ho predali súkromnému vlastníkovi. Ten v rokoch 1998 a 1999 dom rekonštruoval a spojil so susedným domom číslo 7, ktorý tiež vlastnil. Obidva domy majú v súčasnosti jedno súpisné číslo 29/6. Dom číslo 7 má samostatný QR kód. Rozsiahlou rekonštrukciou pôvodných domov č. 6 a 7, ako aj na nich napojených dvoch domov na Hornom vale oproti kostolu, získal celý komplex novú podobu a patrí k najkrajším na Mariánskom námestí.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský, Ing. Milan Novák, PhD.

Fotogaléria:
Obr. 1, 2, 3, 4 - Súčasná podoba exteriéru a interiéru domu č. 6.
Obr. 5 - Druhý zľava je dom č. 6 s lekárňou a holičstvom v roku 1911.
Obr. 6 - Majiteľ lekárne Vojtech Deutsch (stojí vo dverách) s personálom lekárne. Vedľa majiteľa vpravo stojí Zoltán Bogsch a pravdepodobne Eugen Glücksthal. Na tabuľke nad zvončekom je text „Dnes je v tejto lekárni inšpekcia“, čo znamenalo, že v ten deň mali nepretržitú, teda aj nočnú službu.
Obr. 7 - Ph. Mr. Vojtech Dvoran.
Obr. 8 - Dom pred rekonštrukciou v roku 1998.
Obr. 9 - Pohľad z rekonštrukcie domu z roku 1998.

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA