Meštiansky dom 32

Dom č. 32Mariánske námestie 32

Dom patril od začiatku 18. stor. do roku 1731 Matejovi Cepanovi, ale jeho dedičia Alojz Fluck so sestrou ho vymenili v roku 1788 s Jozefom Karasom, ktorý im ešte doplatil 200 zlatých. Ten tu mal farbiarsku dielňu a v roku 1807 ho predal synovi Jozefovi za 3000 zlatých. Ďalším majiteľom bol potom až do roku 1848 Anton Kalinarichtár Žiliny v rokoch 1834-1838, Po Antonovi Kalinovi ho zdedil jeho syn Ignác. Ten vyplatil všetkých ostatných podielnikov sumou 4 500 zlatých. Aj Ignác Kalina bol richtárom Žiliny v rokoch 1860 – 1866 a potom ešte aj v rokoch 1875 – 1877. V roku 1888 kúpila dom novo založená banka – Žilinská pomocnica za 13 001 zlatých. Banka sa potom premenovala na Žilinskú pomocnicu, účtovnú spoločnosť. Spoločnosť sa 11. decembra 1920 sa stala súčasťou Tatra banky v Martine. Pôvodnú budovu v roku 1890 asanovali a postavili do dnešnej podoby. Dom bol zoštátnený už v roku 1955. Po štyridsiatich rokoch, v roku 1995, budovu úplne zrekonštruovali. Dostala nielen úplne novú strechu manzardového typu s dvoma vikiermi po stranách pôvodného tympanónu, ale aj vikiere do Bottovej ulice. Obnovili tiež aj fasádu a doplnili ju kópiami prvkov na bočných stranách budovy.

Nárožný dom postavený na dlhej parcele s čelnou fasádou obrátenou do námestia, bočnou do Bottovej ulice a zadnou do Makovického ulice. Je to posledný objekt na južnej strane námestia. Stojí na pôvodných, možno už gotických kamenných pivniciach. Suterén pod prednou časťou objektu je vybudovaný v celej šírke parcely a zaberá takmer tretinu jej dĺžky. Najrozsiahlejším priestorom stredovekej pivnice je južný, zaklenutý prevýšenou lomenou klenbou. Celý suterén je vybudovaný z lomového kameňa a zaklenutý neomietnutými klenbami. Vstupná sieň má pruské klenby na pásoch a nosný pilier, spolu s predstavenými piliermi ju delí na dve časti. Dvojpodlažná, trojosová budova má romanticky upravenú fasádu. V strede objektu je mohutné trojramenné schodisko so svetlíkom, liatinovým zábradlím aj stĺpmi. Čelná stena schodiska je veľkoryso rozvrhnutá a členená združenými oknami, ktoré zväzuje architráv s trojuholníkovým nadstavcom. Druhé nadzemné podlažie v podstate zachováva dispozíciu prvého a porušené je iba úpravami z druhej polovice 20.stor., kedy sem vložili mladšie deliace priečky. Spojovacia chodba vyúsťuje na pavlač, odkiaľ sú prístupné krídla objektu, ktoré uzatvárajú úzky dvor.

Fasády objektu sú komponované v neorenesančnom slohu, ktorý najlepšie vyhovoval reprezentačným účelom. Čelnú fasádu odhmotňuje podlubie otvorené do námestia. Bočná fasáda obrátená do Bottovej ulice je prelomená oknami, ktoré korešpondovali s oknami II. nadzemného podlažia. Celé priečelie je komponované horizontálne a členené 17 osami. Bosáž fasády pôsobí mohutným dojmom a vyvoláva predstavu talianskych (florentských) palácov, ale s rozdielom, že táto stavba má miestne architektonické hodnoty. Zadná fasáda obrátená do Makovického ulice bola koncipovaná podobne. Suterén budovy je teda goticko-renesančný, prízemie aj poschodie pochádza z konca 19. stor. V roku 1963 bol objekt zapísaný do ÚZKP ako KP č. 1416/0. Návrh rekonštrukcie v roku 1995 spracovala Ing. arch. Ľubica Koreňová. Objekt sa využíva na obchodné účely, cestovnú kanceláriu aj administratívu.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský

Fotogaléria:
Obr. 1 - Meštiansky dom 32.
Obr. 2 - Meštiansky dom 32 v roku 1909.

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA