Meštiansky dom 15

Dom č. 15Mariánske námestie 15

Majiteľmi v 18. storočí bola rodina Turiakovcov. V rokoch 1751 – 1773 ho vlastnil Michal Turiak. Dom vyhorel pri požiari v roku 1756. Potom ho získal ženbou Pavol Marcy, ktorý tu žil s manželkou Žofiou, rod. Turiakovou. Od roku 1810 mal dom ich syn Štefan Marcy. V roku 1849 tu býval s 1 členom rodiny, dom mal 4 izby a 1 komoru. Potom ho v roku 1876 kúpil statkár Gejza Borčický z Kamennej Poruby. Borčickí sú starým zemianskym rodom z Trenčianskej stolice. Šľachtický titul dostali (1520) od kráľa Ľudovíta II. Prvá známa podoba domu je z roku 1779 na kresbe Karola Hauera.

Dom v roku 1880 kúpil Anton Lerch za 4 400 zlatých, v roku 1885 ho predal Jakubovi Polákovi za 5 600 zlatých. Na najstaršej fotografii námestia, ktorá vznikla pred požiarom v roku 1886, vidno polovicu domu č. 15 na ľavej strane (obr. 2).

Ďalším vlastníkom sa stal od roku 1892 právnik dr. David Friedner, významný člen žilinskej židovskej komunity, zaplatil za dom 8 000 zlatých. Jeho dedičia predali dom v roku 1947 známemu textilnému podnikateľovi Arnoštovi Rolnému z Prostějova. Dom číslo 15 obyvatelia mesta a starí Žilinci v minulosti menovali ako Rolného dom. Firma Rolný z Prostějova patrila za prvej Československej republiky k dvom najväčším odevným firmám s tradíciou od roku 1862. Prostějov bol známym centrom odevného priemyslu už za monarchie. Počas Rakúsko-Uhorska firma vyvážala najmä do Viedne. Neskôr si sama začala zakladať obchodné miesta. Mala ich takmer po celom svete. Na Slovensko prišla firma pomerne neskoro. Za svoje centrum si zvolila Púchov, kde dostala 2. apríla 1939 povolenie na výstavbu továrne. Látky kupovala z Trenčína. V roku 1947 začala podnikať aj v Žiline. Továreň na výrobu odevov mal Rolný na Hollého ulici, kde zamestnával až 150 ľudí, najmä šičiek.

V dome boli po znárodnení v roku 1958 rôzne predajne Jednoty, spotrebného družstva Žilina. Do r. 1990 tu bola predajňa Orion cukrovinky, sklad obuvi a byt. Sklad obuvi slúžil pre potreby susedného Domu obuvi v dome č.16, bývalá predajňa f. Baťa Zlín.

V roku 2000 dom prešiel do vlastníctva súkromnej osoby a od roku 2017 je vlastníkom právnická osoba. Pri rekonštrukcii v roku 2014 bol pri oprave omietky pod laubňami objavený nápis z obdobia Uhorska z prelomu 19. a 20. storočia. Ten prečítal a preložil historik Peter Šimko za pomoci archivára Petra Štanského. Text a preklad je nasledovný: "SZ. FŐÜGYNŐK SZÉL E. - BIZTOSÍTÁS TÜZ, SZÁLLÍTMÁNY, JEG, BETÖRLÉSE KAROK ÉS BALESET ELLEN VALAMINT AZ EMBERÉLETE." "Slobodný hlavný agent Eduard Szél - poistenie proti škodám pri požiari, preprave, živelnej pohrome a úraze, ako aj ľudského života."

Dom bol zapísaný do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok v roku 1963 ako kultúrna pamiatka pod č. 1405/0. Má pôvodnú gotickú kamennú pivnicu zo začiatku 16. storočia. Prízemie a poschodie boli prestavané v renesančnom štýle v 17. storočí a po požiari 1886. Rekonštrukcia v roku 1992 bola len čiastočná na prízemí. V jadre má objekt zachovanú dispozíciu so sieňou. V rokoch 2009 - 2014 bola vykonaná komplexná rekonštrukcia celého domu vrátane podzemného podlažia, nadstavbou dvoch podlaží a následnou úpravou fasády. Objekt v súčasnosti je využívaný na obchodné i bytové účely.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský

Fotogaléria:
Obr. 1 - Dom č. 15 v roku 2015. Zdroj: Jozef Feiler.
Obr. 2 - Fotografia okolo roku 1885, vľavo časť domu č. 15.
Obr. 3 - Arnošt Rolný, majiteľ domu.
Obr. 4 - Fotografia prízemia domu č. 15 z roku 1986. Predajňa Orion je pre strednú a staršiu generáciu Žilinčanov legendou.
Obr. 5 - Byt na poschodí v roku 1986.
Obr. 6 - Dom č. 15 v roku 1986.
Obr. 7 - Nápis objavený pri rekonštrukcii v roku 2014.
Obr. 8, 9, 10 - Pôvodný gotický suterén po rekonštrukcii v roku 2015.
Obr. 11 - Pohľad na svetlík v roku 1986.
Obr. 12 - Súčasný stav schodiska a svetlíka.

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA