Flóra

Astra alpínskaNárodný park Malá Fatra

Prevažná časť územia Národného parku Malá Fatra je zalesnená. Les pokrýva až 83 % jej celkovej rozlohy. Najvyššie časti vystupujú nad hornú hranicu lesa, ktorú v minulosti umelo znížilo pasenie oviec a dobytka. Dnes na mnohých miestach vedie pod úrovňou vrstevnice 1 500 m. Lesy sú prevažne zmiešané s prevahou listnatých drevín, najmä buka. Sú usporiadané do výškových vegetačných stupňov. V okolí Starého hradu v prielomovej doline Váhu rastú reliktné dubiny reprezentujúce najnižší vegetačný stupeň. Plošne najrozšírenejší je bukový stupeň, nad ním sa vyvinul smrekový stupeň siahajúci po hornú hranicu lesa. Pestrosť ostatných prírodných zložiek krajiny národného parku sa odráža v bohatosti a pestrom druhovom zložení rastlinstva. Doteraz tu zistili prítomnosť vyše 900 druhov vyšších rastlín.
Druhy európskeho významu: črievičník papučkový, zvonček hrubokoreňový, vrchovka alpínska, prilbica tuhá moravská, poniklec slovenský, klinček lesklý.

  

Horec jarnýChránená krajinná oblasť Kysuce

Lesy Chránenej krajinnej oblasti Kysuce sú usporiadané do výškových vegetačných stupňov. Dubový stupeň sa napriek predpokladom  v nižších polohách prakticky nevyskytuje. Dominuje bukový stupeň, ktorý siaha do najvyšších horských polôh. Bukové lesy by mali ešte väčšie zastúpenie, keby ich človek na mnohých miestach nenahradil smrekovými monokultúrami. Pôvodné zmiešané lesy sa zachovali vo vrcholových polohách pohraničných pohorí, inak smrekové monokultúry prevládajú. V rastlinných spoločenstvách sa vyskytuje viacero chránených a ohrozených druhov rastlín, ako je rosička okrúhlolistá, perovník pštrosí, ľalia zlatohlavá či orlíček obyčajný. Rastú tu aj niektoré druhy z čeľade vstavačovité.
Druhy európskeho významu: črievičník papučkový, zvonček hrubokoreňový.

  

Prvosienka holáChránená krajinná oblasť Strážovské vrchy

Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy je prevažne lesnou krajinou. V rozmiestnení drevín sa uplatňuje výšková zonálnosť. Prevládajú tu prirodzene rozšírené lesné spoločenstvá bučín. Okrem buka je hojne zastúpená jedľa, javor, ojedinele aj brest. Vo vyšších polohách rastú jedľovo-bukové spoločenstvá s vyšším zastúpením ihličnatých drevín. Vo vápnomilnej flóre, ktorá v CHKO dominuje, sú zastúpené teplomilné, horské a vysokohorské druhy. Spomedzi vysokohorských druhov sa tu vyskytuje horec Clusiov, astra alpínska, prvosienka holá, z teplomilných napríklad kavyle. Z hľadiska vývoja karpatskej flóry sú hodnotné západokarpatské endemity ako poniklec prostredný klinček včasný a soldanelka karpatská.
Druhy európskeho významu: črievičník papučkový, poniklec prostredný, prilbica tuhá moravská, klinček lesklý.

Text: Publikácia Prírodné Krásy Slovenska – Národné parky, internet
Zdroj: Vydavateľstvo Dajama, www.dajama.sk, www.krasy-slovenska.eu

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA