Fauna

Mláďa medveďaNárodný park Malá Fatra

Živočíšstvo Národného parku Malá Fatra je zastúpené typickými predstaviteľmi stredohorských, horských a vysokohorských polôh, ktoré sú typické pre západokarpatskú faunu. Žije tu vyše 30 druhov cicavcov, 118 druhov vtákov a vyše 2 500 druhov hmyzu. V NP Malá Fatra možno stretnúť medveďa, rysa, mačku divú, vlka, jeleniu a srnčiu zver. Z vtákov treba spomenúť orla skalného alebo tetrova hlucháňa.
Druhy európskeho významu: plocháč červený, bystruška Záwadského, roháč obyčajný, fúzač alpský, bystruška potočná, spriadač kostihojový, ohniváčik, fuzáč karpatský, kunka žltobruchá, mlok karpatský, mlok hrebenatý, vlk dravý, netopier veľkouchý, rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý, netopier obyčajný, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký.

Chránené vtáčie územia
V Malej Fatre sú zastúpené biotopy listnatých, ihličnatých i zmiešaných lesov, lúk i skalné biotopy. Preto má toto územie veľkú druhovú pestrosť vtáctva. Malá Fatra je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku na hniezdenie týchto druhov vtákov: sokol sťahovavý, orol skalný, výr skalný, žlna sivá, kuvik kapcavý, ďateľ bielochrbtý, ďateľ čierny, muchárik bielokrký a jedným z piatich na hniezdenie skaliara pestrého.
Pravidelne tu hniezdi viac ako 1 % národnej populácie druhov rybárik riečny, bocian čierny, včelár lesný, ďateľ hnedkavý, chriašteľ poľný, kuvik vrabčí, jariabok hôrny, strašok sivý, prepelica poľná, žltochvost lesný, muchár sivý, tetrov hlucháň, tetrov hoľniak, ďateľ trojprstý a muchárik červenohrdlý. 

  

Babôčka admirálskaChránená krajinná oblasť Kysuce

Fauna Chránenej krajinnej oblasti Kysuce je veľmi rozmanitá a bohatá. Na území dosiaľ zistili 205 druhov stavovcov. Predstavuje západnú hranicu rozšírenia všetkých veľkých šeliem žijúcich na Slovensku – vlka, medveďa a rysa. Vyskytuje sa tu aj vydra a lesné kury, z glaciálnych reliktov tu žije pôtik kapcavý, kuvičok vrabčí, ďubník trojprstý, myšovka vrchovská a vzácny karpatský endemit – mlok karpatský.
Druhy európskeho významu: fúzač alpský, plocháč červený, hlaváč bieloplutvý, kunka žltobruchá, mlok karpatský, netopier obyčajný, rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý, vlk dravý a hraboš tatranský.  

 

Fúzač pyžmovýChránená krajinná oblasť Strážovské vrchy

Živočíšstvo v oblasti Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy predstavujú druhy žijúce prevažne v zóne listnatých lesov, menej zastúpené sú stepné druhy. Medzi zástupcami živočíšnej ríše nechýba mlok vrchovský, užovka stromová, užovka hladká, výr skalný, sokol sťahovavý, myšiak lesný, jastrab lesný a včelár obyčajný. Početná je jelenia, srnčia, diviačia a muflonia zver, žijú tu medvede, vlky a rysy.
Druhy európskeho významu: pimprlík močiarny, ohniváčik veľký, bystrušká potočná, fuzáč alpský, plocháč červený, pimprlík mokraďný, kunka žltobruchá, netopier ostrouchý, rys ostrovid, medveď hnedý, vydra riečna, vlk dravý, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier veľkouchý, uchaňa čierna a podkovár malý.

Chránené vtáčie územia
Územie tvoria prevažne lesné, ale aj lúčne, krovinové a skalné biotopy; približne jeho polovica sa prekrýva s územím Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy. Strážovské vrchy sú jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku na hniezdenie druhov sokol sťahovavý a výr skalný. Pravidelne tu hniezdi viac ako 1 % národnej populácie druhov orol skalný, bocian čierny, včelár lesný, tetrov hlucháň, kuvik kapcavý, lelek lesný, chriašteľ poľný, ďateľ čierny, ďateľ bielochrbtý, jariabok hôrny, penica jarabá, ďateľ prostredný, muchárik červenohrdlý, muchárik bielokrký, strakoš červenochrbtý, strakoš sivý, prepelica poľná, krutihlav hnedý, pŕhľaviar čiernohlavý, hrdlička poľná, žltochovst lesný, muchár sivý a žlna sivá. 

Text: Publikácia Prírodné Krásy Slovenska – Národné parky, internet
Zdroj: Vydavateľstvo Dajama, www.dajama.sk, www.krasy-slovenska.eu

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA