Evanjelický kostol a. v.

Interiér evanjelického kostola a.v.Martina Rázusa 2

Kde sa slúžili evanjelické bohoslužby v Žiline v počiatkoch protestantizmu, nevieme. Až v časoch Žilinskej synody a Juraja Thurzu sa bohoslužby konali v Kostole Najsvätejšej Trojice (dnešný Katedrálny chrám). Počas celého 17. storočia sa v tomto chráme striedali pri bohoslužbách evanjelici a katolíci podľa toho, kto bol  pri moci a aká bola práve politická situácia. Koniec 17. storočia priniesol so sebou násilnú rekatolizáciu a potláčanie evanjelického náboženstva. Protestanti stratili definitívne kostol, a tak si postavili mimo vtedajšie hranice mesta na dnešnom starom cintoríne drevenú kaplnku. Keď na chvíľu opätovne získali kostol, kaplnku rozobrali. Už v roku 1709  si  postavili druhý drevený kostolík, ktorý bol však v roku 1719 opätovne rozobratý.  Od tej doby až do konca 19. storočia nemali prakticky v meste modlitebňu. Jedným z dôvodov bol drastický postupný pokles počtu evanjelikov mesta, až takmer vymizli.

Snaha o vybudovanie kostola
Koncom 19. storočia sa počet evanjelikov zvyšoval, stále však nemali vlastný kostol a stretávali sa na rôznych miestach.  V rokoch 1903 – 1904 si vybudovali vlastnú modlitebňu za hranicou mesta. Tá slúžila dlhé roky ako centrum žilinských evanjelikov. Podstatná zmena nastala v roku 1921, kedy do mesta prišiel nový farár Fedor Ruppeldt. Krátko po svojom príchode prišiel s myšlienkou výstavby nového a hlavne väčšieho kostola, ktorý by viac odpovedal modernej dobe a predovšetkým rastúcemu počtu evanjelikov v meste. Začali sa robiť zbierky, prijímali  dary a pomoc prišla i z USA. V roku 1930  začalo jednanie s mestom o pozemkoch, ktoré by sa najlepšie hodili na stavbu moderného kostola. Neskôr vybrali  pozemky na Šefranici, kde nakoniec kostol aj postavili.  29. decembra 1933 mesto schválilo využitie pozemkov na Šefranici na účel výstavby kostola a fary. V 1934 roku  vypísali anonymnú architektonickú súťaž, v ktorej vyhral návrh architekta Milana Harminca. V máji 1935 sa začalo so stavebným konaním. Nový kostol mal byť vybudovaný v duchu modernej funkcionalistickej architektúry. Nedostatok finančných prostriedkov viedol k zmenám v projekte. Budovu fary osamostatnili, aby sa mohla postaviť individuálne, a kostol zmenil dispozíciu a orientáciu.

15. septembra bol položený základný kameň. Stavebné práce ale začali o niečo skôr, pretože bolo potrebné vykonať archeologický výskum. Ten priniesol objavenie významných archeologických nálezov10. októbra 1936 boli stavebné práce ukončené. Na vežu kostola umiestnili tri zvony. Hneď na druhý deň sa konala ich vysviacka. V rokoch 19381939 bola vedľa kostola postavená  nová fara. Stará budova (dnešné sklenárstvo na Kuzmányho ulici) prestala slúžiť svojmu účelu.

Zdroj: PhDr. Marián Mrva

Fotogaléria:
Obr. 1, 2, 3 - Evanjelický kostol. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 4 - Interiér evanjelického kostola.
Obr. 5 - Historická fotografia evanjelického kostola. Zdroj: Archív Mesta Žilina

Pamiatku môžete navštíviť
■ interiér po dohode na Evanjelickom farskom úrade od 8.00 - 14.00 hod. 
 interiér počas pracovných dní alebo v nedeľu pred bohoslužbami.
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: A4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA