Budova elektrární

 />  Republiky 5

Parnú elektráreň postavil Žilinský elektrický závod účastinná spoločnosť medzi dnešnou Ulicou republiky a Ulicou M. R. Štefánika na mestskom pozemku. Mesto malo účasť v tejto spoločnosti a pozemok pre elektráreň vo výmere 2 160 metrov štvorcových previedlo majetkovo do vlastníctva Žilinského elektrického závodu. V roku 1906 uzavrelo mesto s elektrickým závodom dohodu o práve 50 rokov bezplatne využívať pre rozvod elektriny ulice, cesty, verejné námestia a mosty v chotári Žiliny, ako aj dodávať elektrickú energiu pre verejné osvetlenie a iné, najmä priemyselné účely. Už v tej dobe si mesto vyhradilo, aby nové elektrické rozvody na hlavných uliciach a námestiach boli káblové, t. j. uložené pod zemou a tiež to, že prípadná porucha na elektrickom osvetlení musí byť opravená do 24 hodín, inak elektrický závod zaplatí pokutu do mestskej pokladnice, a to dvadsať korún za každý deň omeškania. Vtedajšie osvetlenie tvorilo 190 kusov svietidiel s výkonom 58 wattov, 30 kusov s výkonom 116 wattov a 12 kusov desaťampérových oblúkových lámp. Trvalá prevádzka elektrárne na jednosmerný prúd 120 voltov začala 18. februára 1908. Montáž strojov zabezpečila budapeštianska firma Ganz, ktorá si elektráreň v Žiline prenajala a aj ju prevádzkovala. Elektráreň s celkovým výkonom 180 kW poháňali dva parné stroje so spoločným výkonom 268 kW. Ako palivo používali kamenné uhlie z ostravského revíru.

V roku 1918 prevzalo elektráreň mesto. V júli 1926 celý elektrárenský závod aj so zariadením a so všetkými právami a povinnosťami prevzala spoločnosť Spojené elektrárne severozápadného Slovenska. Mesto si však vyhradilo právo účasti pri stanovovaní jednotlivých cien za elektrinu. Koncom roku 1926 zastavili výrobu v parnej elektrárni, lebo výroba jednosmerného prúdu už nebola pre nového majiteľa výhodná. Pred elektrárňou stál takmer 30 metrov vysoký komín, ktorý bol zbúraný okolo roku 1932.

V roku 1941 až 1943 sa uskutočnila výstavba hlavnej administratívnej budovy na dnešnej Ulici republiky, ktorú projektovali arch. František Bednárik a akad. arch. Ferdinand Čapka. Veľkorysá funkcionalistická budova patrí dodnes k najpozoruhodnejším budovám mesta. Budova má tvar písmena „V“. Nárožná časť je sklobetónová, mierne zaoblená. Na prvom podlaží je travertín, v tom čase veľmi používaný. Pôvodne sa tu nachádzali obchodné reprezentatívne miestnosti. Budova pripomína expresionistické stavby vtedajšieho významného nemeckého architekta Ericha Mendelsona. K administratívnej budove pribudla v rokoch 1963 až 1965 prístavba. Celý komplex je od roku 2011 opustený a sídlo spoločnosti je prenesené na ulicu Pri Rajčianke. Pôvodná parná elektráreň – neskoršie ciachovňa a administratívna budova z rokov 1941 – 1943 tvoria národnú kultúrnu pamiatku zapísanú pod číslom 11788/1 a 2, ktorá je zapísaná aj do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina pod číslom 04 a 05.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský a Milan Novák

Fotogaléria:
Obr. 1, 2 - Spojené elektrárne Žilina. Zdroj: Archív autorov
Obr. 3 - Historická budova parnej elektrárne, ktorá sa nachádza v areáli elektrární. Od roku 1908 dodávala elektrickú energiu pre pouličné osvetlenie a domácnosti. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 4 - Parná elektráreň okolo roku 1915. Zdroj: Štátny archív Žilina

Pamiatku môžete navštíviť
interiér nie je sprístupnený verejnosti.
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: C4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA