Balustráda a Socha sv. Cyrila a Metoda

V tomto priestore sa pred 100 rokmi nachádzal svah riečnej terasy Váhu, na ktorom bol cintorín, fara a farská záhrada ohradená kamenným múrom. Múr bol zbúraný v roku 1869 pre zlepšenie priechodu medzi kostolom a školou, ktorá bola v miestach dnešného divadla. Vznikol tak jediný priamy priechod z námestia cez Burianovu medzierku na dnešnú Pivovarskú ulicu. Po dokončení Košicko-bohumínskej železnice bolo nevyhnutné umožniť dobrý prístup zo stanice na hlavné námestie. To sa však uskutočnilo až v roku 1912, keď sa vybudovali dnešné Farské schody. V roku 1912 bolo potrebné spevniť svah pod kostolom v priestoroch bývalého cintorína, a preto sa vybudovali oporné múry. K úplnému dokončeniu stavebných prác došlo až v roku 1921. Takto sa vybudovali rozsiahle dvojpodlažné terasy s dvoma schodišťami a strmá dlaždicová cesta len pre peších. Terasy ohraničovalo kamenné stĺpikovité zábradlie – balustráda, s neskôr postavenými kamennými stĺpmi s elektrickým osvetlením a kolorit dotvárala kvetinová záhrada s fontánou. Vytvorilo sa nové architektonické dielo a nepochybne sa zvýšila estetika okolitého prostredia.

V rokoch 1941 až 1944 dal starosta Žiliny Vojtech Tvrdý prebudovať celý priestor terás, ktoré dostali dnešnú podobu. Realizáciou projektu poverili architekta Otta Reichnera. Nové dvojpodlažné terasy charakterizujú dve schodiská a kamenné zábradlia s kruhovými otvormi na oporných múroch spevňujúcich svah. Medzi nimi je na druhom podlaží vytesaný reliéf žilinského barokového erbu, ktorý sa používal v roku 1683. Nové terasy sú širšie ako pôvodné a končia priamo pod mestským divadlom pri Grosmannovskom dome na Pivovarskej ulici. Predtým boli medzi týmto domom a balustrádou schody.

Počas okupácie južného Slovenska fašistickým Maďarskom priviezli v októbri 1939 do Žiliny z obsadeného mesta Nové Zámky sochu rímskokatolíckeho kňaza a jazykovedca Antona Bernoláka od akademického sochára Jozefa Pospíšila. V Žiline bola umiestnená na mohutnom kamennom podstavci na prvej terase. Počas rekonštrukcie balustrády v rokoch 1941 až 1945 stála socha pred budovou reálky na Hurbanovej ulici. Po skončení okupácie Nových Zámkov sa socha vrátila späť. Na prízemí pod terasami umiestnili v roku 1979 reliéf „Slovenské národné povstanie“ od žilinského akademického sochára Ladislava Beráka, ktorý bol po roku 1990 premiestnený na Vojenský cintorín sovietskej armády Na Malom dieli. V deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia prešli terasy čiastočnou rekonštrukciou pre havarijný stav travertínových kvádrov a zároveň bol vybudovaný bočný prístup z Farských schodov.

Na prvej terase približne na rovnakom mieste, ako bola socha Antona Bernoláka, sa v súčasnosti nachádza bronzové súsošie sv. Cyrila a Metoda, ktoré slávnostne odhalili 20. decembra 2000. Autorom súsošia je taktiež akademický sochár Ladislav Berák. Bronzové súsošie vysoké štyri metre stojí na podstavci obloženom fialovou žulou, na ktorom je nápis: „Pamätník venovalo mesto Žilina z vďačnosti svätým apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi ako trvalú pripomienku ich požehnaného diela zvestovania Božieho Slova našim predkom, ako základu duchovného a mravného povznesenia, kresťanského a národného povedomia našich predkov, ale i nás, našich súčasníkov i nasledovníkov. Roku Pána 2000 Ján Slota, primátor mesta Žilina." Žilinská „balustráda“ spolu s Katedrálnym chrámom Najsvätejšej Trojice je najznámejšia dominanta mesta.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský a Milan Novák

Fotogaléria:
Obr. 1, 2, 3, 4 - Balustráda a Socha sv. Cyrila a Metoda. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 5 - Socha sv. Cyrila a Metoda. Zdroj: Mutňanský
Obr. 6 - Socha Antona Bernoláka na prvej terase. Zdroj: Štátny archív Žilina

Pamiatku môžete navštíviť
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: B4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA